• Есе – кратко научно или художествено, по принцип е аналитично, понякога е по мисъл или текст на даден автор. Изисква творчество. Обем: 2-5 стр.
  • Реферат – компилативен по принцип, с ниска степен на научна стойност и съставен изцяло на базата на готови материали, понякога представлява рефериране на текст, по своята същност е преразказ с елементи на разсъждение. Обем: 5 –50 стр.
  • Доклад – твърде подобен на реферата, но обичайно има и презентационни функции, при него задължително се формулират изводи. Понякога отразява дадено положение в определен отрасъл, предприятие, сфера и т.н. Има и аналитични доклади. Обем: 5 –100 стр.
  • Курсова работа – има аналитичен характер, с по-висока степен на трудоемкост от реферата и доклада, има ясно изразена структура, задължително се изготвя с използвана литература. Може да включва ЕСИ (емпирично социологическо изследване), анализи, презентации. Обем: 5 –50 стр. и повече.
  • Курсов проект – има аналитичен характер, характерен е за технически университети, има проектна част, може да включва и изследване. Обем: 5 –50 стр.
  • Казус – по същество е решаване на конкретен проблем, често обаче представлява есе или курсова работа, може да представлява задача или няколко задачи. Изключително аналитичен и сложен за изпълнение. Изисква творчество. Обем: 5 –50 стр.
  • Презентация – на програма Power Point или в PDF формат, с различен обем, понякога са самостоятелни материали, друг път имат обслужващи функции към курсови, дипломни работи, проекти и т.н., с различен обем и сложност.
  • Дипломна работа /бакалавърска теза/ – по обща тема, на базата на неголям набор източници, с ясно откроена структура, библиография и използвана литература, има теоретична и практическа част, понякога има и глава за изводи и препоръки. Само отчасти е аналитична, в огромната си част е компилативна. Обем:50 –100 стр.
  • Магистърска теза – по конкретен проблем, по-малка по обем от бакалавърската теза, но с по-високо нива на научен принос, изцяло аналитична. Изисква творчество. Обем –50-100 стр.
  • Дисертация /докторантура/ – висока степен на аналитичност и творчество, голям обем на самата работа и на събраните материали, задължителен подробен научен апарат, изследване, публикации. Обем: 150-300 стр.
Класификация на писмените работи, изготвяни в българските университети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *